Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, 2019 14:01

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô

(CN XXIV thường niên - Lc 15,1-32)

“Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Ðức Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Chúa Giêsu đã đến mặc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá. Dầu Ngài đã đến trước tiên với người Do Thái, sứ mệnh của Chúa Giêsu hướng tới toàn thể nhân loại và còn tiếp nối qua các chứng nhân được tràn đầy Thánh Thần trong Giáo hội.

Kết quả hình ảnh cho chúa giêsu rao giảng tin mừng

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu từ Thiên Chúa :

- Sứ mệnh này do chính Thiên Chúa: “theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước. Ðức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi” (Cv 2,23; x. Ep 1,4-5; 1Pr 1,18-20).

- Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5; x. Ga 5,37-38; 7,29; 8,42; 10,36; 17,8; 1Ga 4,14).

- Chúa Giêsu Kitô đã đến để vâng theo ý Cha: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi” (Ga 6,38; Pl 2,5-8).

- Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô được tình yêu Chúa thúc đẩy: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16; x. Rm 5,8; 1Ga 4,10).

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô là làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa:

- Ngài mặc khải Thiên Chúa nơi chính con người mình: “Con Một vốn là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18 x. Dt 1,1-3 Ga 14,,9 17,26 Cl 1,15).

- Ngài mặc khải bằng việc giảng day: “dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền” (Mt 7,27-28; x. Ga 18,37; 3,11-13).

Chúa Giêsu Kitô có sứ mệnh loan báo Nước Thiên Chúa: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa” (Lc 4,43; x. Mt 4,17; Mc 1,14-15; Mt 12,28 // Lc11,20).

Chúa Giêsu Kitô có sứ mệnh cứu độ nhân loại:

- Ngài đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất (Lc 15,10; 19,10).

- Ngài đến để cứu vớt: “vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội” (Mt 1,21; x. Rm 3,25-26; 1Tm 1,15).

- Ngài đến để bẻ gãy quyền lực quỷ dữ: “sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ” (1Ga 3,8; x. St 3,15; Ga 12,31; Dt 2,14-15).

- Ngài đến để mang lại sự sống đời đời (Ga 6,38-40; 10,10; 17,2-3)

- Ngài đến để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa (x. Ep 2,18; 3,12; Dt 10,19-20).

- Ngài đến để đổi mới nhân loại đã quỵ ngã (x. Rm 5,17-18; 1Cr 15,21-22).

Chúa Giêsu Kitô có sứ mệnh thiết lập Hội Thánh, như Ngài đã nói với thánh Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Ðá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18; Ep 2,17-19; 5,25-27; 1Pr 2,4-5.9-10).

Mục tiêu sứ mệnh Chúa Giêsu Kitô nhắm tới:

- Chúa Giêsu Kitô đến trước hết với nhà Israel (x. Mt 10,5-6; 15,24; Ga 1,11).

- Nhưng sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô mở rộng đến mọi dân tộc, như tiên tri Isaia đã báo trước: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất” (49,6; x. Mt 8,11; Ga 10,16; Mt 8,10 // Lc 7,9; Mt 15, 28 // Mc 7,29; Cv 1,8; 26,17-18).

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô làm cho Thánh giá trở thành cần thiết: “Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta … Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2,14-15; x. Mt 20,28 // Mc 10,45; Mt 16,21 // Mc 8,21 // Lc 9,22; Lc 12,50; Dt 12,2).

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô sẽ được hoàn thành khi Ngài trở lại: “chúng ta biết rằng khi Ðức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2 Mt 24,31 // Mc 13,27 Cl 3,4 1Tx 4,16-17).

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô tiếp tục qua Hội Thánh, như Ngài đã nói với các tông đồ: như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21 Mt 28,18-20 Ga 15,26-27).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm