Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Một, 2020 13:20

Tách biệt

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua  - Mt 25,31-46

“ ... Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,32)

Tách biệt là ý niệm Kinh Thánh về sự thánh thiện của Chúa. Thiên Chúa tách biệt với tạo thành và tách biệt dân Ngài khỏi thế gian. Tội lỗi gây sự xa cách giữa Thiên Chúa và nhân loại và cần phải có công trình giao hòa của Chúa Giêsu Kitô. Lúc tận thế sẽ có sự tách biệt giữa người lành kẻ dữ.

Thiên Chúa khôn sánh: “Ai sánh được như Ngài, Ðấng rạng ngời thánh thiện” (Xh 15,11 x. Tv 89,6 Is 40 25-26). Thiên Chúa khác biệt với việc tạo dựng của Ngài, vì “lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất” (St 1,1; x. Is 40,22- 29; 45,11-12; Rm 1,25).

Mt 25: 31-46 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Sự tách biệt của dân Thiên Chúa “Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người” (Ðnl 7,6; x. Xh 19,5-6; Ðnl 14,2; Tv 135, 41; 1Pr 2,9; 1Cr 6,19-20; Tt 21,4).

- Sự tách biệt khỏi các dân: “... Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta” (Lv 20,26; x. Ds 23,9; Nkm 9,2; Ga 15,18-19; 17,16; Pl 3,20; 1Pr 2,11).

- Tách biệt khỏi tội lỗi “... Ðừng có đụng tới vật ô uế nào ...” (2Cr 6,17; x. Is 52,11; Lv 5,31; Er 6,21; 1Cr 6,18; 18,34; 2Cr 7,1).

- Tránh liên kết với kẻ xấu: “... chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu” (1Cr 15,33; x. Cn 13,20). Dân Israel còn bị cấm giao lưu và kết hôn với người Canaan (Ðnl 7,2-3; x. Gs 23,7; Re 4,3 10,11; Tv 119,115; 2Cr 6,14).

- Tuyệt thông những người Israel chối bỏ không theo giới răn của Chúa (Lv 18,29; Ds 15,30; 19,20). Các tín hữu không hối cải (Mt 18,16-17). Tránh xa những người dạy nghịch đạo lý (Rm 16,17; 1Cr 5,9-13; 2Tx 3,6). Tránh phân rẽ (Tt 3,9-11).

- Phân cách để phụng sự Chúa (Ds 6,,2-3; 16,9; 1Sb 23,13; 25,1; Gr 1,5; Rm 1,1; Gl 1,15).

- Phân cách với các nơi thánh (Xh 26,33; 33,7; Ed 42,10).

Sự phân cách do tội lỗi gây nên

- Phân cách với Thiên Chúa “chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi...” (Is 59,2; x. Kb 1,13; Ep 4,18; Cl 1,21).

- Sự phân cách vào lúc phán xét chung (Mt 25,32-33; x. Mt 10,40-42.47-50).

Sự phân cách người với người:  Không có giữa bà Rút và bà Naomi (R 1,16-17); Êlisa và Êlia (2V 2,11; Philêmôn và Onêximô (Plm); Do Thái và Samari (Ga 4,9); Do Thái và người ngoại (Ep 2,11-12).

- Ðau đớn vì phân cách (Cv 20,37-38; x. 1Sm 20,41; Ga 16,20; 2Tm 1,4).

- Ðau đớn vì phân cách do sự chết (Cv 8,2; x. St 37,33-35; Gr 31,15; Mt 2,18).

- Vợ chồng là bất khả phân ly (Mt 19,5-6 // Mc 10,7-9; x.St 2,24; 1Cr 7,10-13).

Sự giao hòa của Chúa Giêsu Kitô chấm dứt sự tách biệt khỏi Thiên Chúa (2Cr 5,18-20; x. Mt 27,46 // Mc 15,34; Tv 22,1; Mt 27,51 // Mc 15,38 // Lc 23,4-5; Rm 8,35-39; Ep 2,14-15).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm