Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, 2020 18:14

Tâm lòng / tình : sa ngã và được chuộc lại

(CN XV thường niên - Năm A - Mt 13,1-23)

“Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều... khi nắng lên nó liền bị cháy, vì thiếu rễ nên bị chết khô” (Mt 13,5-6)

Có những tâm tưởng và tâm tình của con người không được tái sinh chống lại Thiên Chúa, cho thấy đó là con người chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài: Khi hối cải, công trình của Chúa Thánh Thần biến đổi lòng người, làm cho họ có khả năng yêu mến và tuân phục Thiên Chúa.

I Had to Stop Digging Up My Seeds | Laleo Life with Tahni Cullen

Tâm lòng không được tái sinh:

- Thù nghịch với Chúa: “Kẻ ngu si tự nhủ: làm chi có Chúa Trời ! ...” (Tv 14,1 // Tv 53,1; x. 1V 15,3; 2Sb 12,14; Cn 19,3; Ga 5,42; Cv 8,21-22; Rm 1,31; 8,7; Hr 3,12).

- Cứng lòng chống lại Thiên Chúa: “Chúng sẽ nói: vô ích! Chúng tôi sẽ theo ý định của chúng tôi và mỗi người cứ cố chấp theo lòng dạ xấu xa của mình” (Gr 18,12). Pharaô cứng lòng (Xh 4,21; 7,3.14.22-23; 8,15.32; 14,8) (x. Ðnl 2,38; Is 6,10; 52,35; Gr 16,12; Ðn 5,20; Mt 13,15; Cv 28,27; Rm 2,5; Kh 16,9.11).

- Mù tối tinh thần: “Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát” (Ep 4,18; x. 2Sm 6,16 // 1Sb 15,29; Rm 1,21; 2Cr 3,15; 4,4).

- Kiêu ngạo: “bởi ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài” (Tv 73,3; x. Cn 18,12; 21,4; Gr 48,29; 49,16; Ed 28,2.17; Cv 3; Kh 18,7).

- Lừa dối: Không có gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được” (Gr 17,9; x. G 31,33-34; Tv 5,9; 18,3; 62,4; Cn 6,14; 23,7; 24,12; 26,23-25; Is 44,20; Gr 22,17; 2Tm 3,13).

- Tội lỗi: “Trên mặt đất, sự gian ác của con người quả là nhiều và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu” (St 6,5; x. G 36,13; Tv 10,3; 41,6; 55,2; Cn 6,18; 20,9; Is 1,5; Mt 9,4 // Mc 2,8 // Lc 5,22; Mt 15,18-19 // Mc 7,20-23).

- Bị kết án: “Ðức Chúa ghê tởm tâm địa quanh co, nhưng ưa thích lối sống vẹn toàn” (Cn 11,20; x. Tv 101,4-5; Cn 16,5; 17,20; Gv 11,9; Is 10,12; Gr 17,10; Ed 25, 6-7; Rm 1,24).

Tâm lòng được biến đổi:

- Xác tín về điều cốt yếu: Khi Người (Chúa Thánh Thần) đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử, về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy” (Ga 16,8; x. Gr 29,12-14; Cv 2, 37; 16,30; Rm 7,7; 1Cr 14,25)

- Ðược biến đổi như Chúa Thánh Thần: “... ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi ...” (Ed 36,25-27; Gr 4,14; 24,7; Ed 11,19; 18,31; Ga 3,5-6; Rm 2,29; Tt 3,4-5).

- Ðược ban cho niềm tin: “... Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Ðức Kitô” (2Cr 4,6; x. Cv 5,31-32; 15,9; 16,14-15; Rm 10,8-10; Ep 2,8).

Sự biến đổi sai lạc, không đạt được sự cứu rỗi như sỏi đá đón nhận hạt giống (Mt 13,5-6 // Mc 4,5-6; Lc 8,6; Mt 13,20-21 // Mc 4,16-17 // Lc 8,13; Hr 6,4-8; 10,26-29).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm