Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, 2018 14:13

Thanh tẩy

“Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa” (Mc 7,2).

Thanh tẩy là việc tẩy rửa khỏi tội lỗi hay sự ô uế, trong Cựu Ước dùng nghi thức tắm rửa, nhưng trong giao ước mới, nhờ máu Chúa Giêsu Kitô.

Thanh tẩy khỏi nhơ uế:

- Sau khi tiếp xúc với điều nhơ uế, chẳng hạn đụng phải hay ăn thịt con vật đã chết: “Ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều, ai mang xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều” (Lv 11,40; x. Lv 15,1-12.19-23; 17,15-16; Ds 19,10.20).

- Sau cơn bệnh: “Khi người bị lậu được lành bệnh, nó phải tính bảy ngày mới được thanh tẩy, nó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, và nó sẽ ra thanh sạch” (Lv 15,13-15; x. Lv 14,1-32).

- Sau khi sanh hoặc kinh nguyệt: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22; x. Lv 12,1-8; 2Sm 11,2-4).

Thanh tẩy khỏi tội lỗi: “Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,7; x. Ds 19,1-9; G 1,5; Dt 1,3 9,16-24; 1Ga 1,9).

Thanh tẩy dân:

- Các tư tế và các thầy Lêvi: “Các thầy Lêvi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho chính họ” (Er 6,20; x. Xh 30,18-21; Lv 16,24-28; Ds 8,5-22; 19,7; 2Sb 4,6; Nkm 12,30; 13,22.30).

- Giáo dân: “… Bấy giờ ông Phaolô đem bốn người kia theo, và ngày hôm sau ông cũng làm nghi lễ tẩy uế với họ. Rồi ông vào đền thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế, là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ” (Cv 21,24-26; x. St 35,1-2; Ds 19,20; 31,19; 2Sb 30,13-20; Is 66,17).

Thanh tẩy các đồ vật vô hồn:

- Đền thờ: “Năm thứ mười tám triều đại của vua, sau khi thanh tẩy xứ sở và Nhà Đức Chúa, vua sai (…) đi trùng tu Nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của Vua” (2Sb 30,8; x. 2Sb 29,15-19; Nkm 13,6-9; Ed 45,18-20).

- Các đồ vật thánh hiến: “Mỗi ngày ngươi sẽ lấy một con bò mà dâng lễ tạ tội, làm lễ vật xá tội; ngươi sẽ dâng lễ tạ tội để thanh tẩy bàn thờ khi cử hành lễ xá tội trên đó, rồi xức dầu bàn thờ để thánh hiến” (Xh 29,36; x. Lv 8,15; 1Sb 23,28).

- Các khoản khác (x. Lv 14,48-51; Ds 31,19-24).

Thanh tẩy các kim loại quý: “Như bạc nấu trong lò đã bảy lần tinh luyện” (Tv 12,6). “Người sẽ ngồi để luyện kim lấy bạc” (Ml 3,3).

Thanh tẩy nội tâm con người: “Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn” (2Cr 7,1; x. Mc 8,2-8; Cv 15,5-11; Tt 2,11-14; Gc 4,8; 1Pr 1,22; 1Ga 3,3).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm