Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một, 2017 18:20

Thầy dạy đức tin

Magister Fidei, Teacher of the Faith, Ma-tre de la Foi

Thầy dạy đức tin là người truyền đạt đức tin tôn giáo và hướng dẫn người khác sống đức tin đó.

Thầy dạy đức tin trước hết là chính Ðức Giêsu Kitô với tư cách là Ðấng mặc khải trực tiếp tình yêu Thiên Chúa và giáo huấn của Ngài cho nhân loại. Tiếp đến là các Tông Ðồ, những người được Chúa Giêsu ban quyền giảng dạy và những Ðấng kế vị các ngài. “Ðức Giáo Hoàng và các giám mục, với tư cách là những thầy dạy đích thực, rao giảng cho dân Thiên Chúa những điều phải tin và phải áp dụng vào cách ăn nết ở” (GLHTCG 2050).

Như vậy, trước hết và trên hết, nhân danh Chúa Kitô, các giám mục là những thầy dạy đức tin (x. GLHTCG 1558), là những người bảo vệ, khai triển, và chuyển thông nội dung đức tin Kitô giáo (Thánh Kinh, Thánh truyền, và Huấn quyền) cho cộng đồng Dân Chúa.

Theo nghĩa rộng hơn, cha mẹ là thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái, và tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều có bổn phận dạy dỗ vì được tham dự vào chức vụ giảng dạy của Ðức Kitô.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm