Thứ Sáu, 02 Tháng Mười, 2020 18:18

Thiên Chúa quyền năng

(Lễ Ðức Mẹ Mân Côi  - Lc 1,26-38)

“Ðối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,27).

Thiên Chúa Toàn Năng, có thể làm được bất cứ điều gì Ngài muốn. Quyền năng Chúa chỉ giới hạn bởi tính chất (thánh thiện) của Ngài.

Thiên Chúa toàn năng “bởi vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10,37 // Mt 19,26; x. St 18,14; Tv 93,1; Mc 14,36; Lc 1,37; 2Cr 4,7).

Thiên Chúa không thể bị cản trở: “... không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu” (G 42,2; x. G 9,12; Is 14,27).

Danh Chúa cho thấy quyền năng của Ngài:

- Quyền năng Chúa vô song “không một ai sánh được như Ngài” (Gr 10,6).

- “Thiên Chúa toàn năng” (St 28,3; 35,11; 43,14; Xh 6,3; G 11,7; 31,2).

- “Ðức Vua vinh hiển” (Tv 24,10; 89,8; Gr 10,16; 2Cr 6,18; Kh 11,17; 19,6).

- “Ðấng vạn năng” (St 49,24) “Thần các thần” (Gs 22,22), “Thượng Ðế chí tôn” (Tv 50,1; x. Is 1,24; 10,21; 60,16; Mc 14,67; Lc 1,49).

Quyền năng Chúa tỏ bày nơi mọi hoạt động cứu chuộc của Ngài:

- Chúa “là vị cứu tinh” (Xp 4,17).

- Chúa ... đã ra tay uy quyền đưa (dân) ra khỏi Ai Cập” (Ðnl 9,29; x. Xh 13,9; 14,31; Ðnl 7,8 9,26; Nkm 1,10; Gr 32,21).

- Thiên Chúa tỏ quyền năng Ngài nhờ công trình của Chúa Giêsu Kitô, “làm cho Người sống lại ...” Cv 2,24; x. Rm 1,4; Ep 1,19-21; Cl 2,13-15; Kh 12,10).

- Thiên Chúa tỏ quyền năng Ngài qua việc loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô: “Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin ...” (Rm 1,10; x. 1Cr 1,18.24-25; 2Cr 10,4; Cl 2,12).

Quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện trong cuộc đời trần thế Chúa Giêsu Kitô:

- Quyền năng Chúa ở với Người” (Lc 5,17; x. Lc 6,19; 8,46; Cv 10,38; 2Pr 1,16).

- Quyền năng Chúa Giêsu Kitô trên thiên đàng:: “Nay đã trở nên tư tế... do sức mạnh của một đời sống bất diệt” (Hr 7,16; x. Cv 4,10; 2Cr 13,4).

- Quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện khi Chúa Giêsu Kitô lại đến, khi thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Mc 13,26 // Mt 24,30 // Lc 21,27; 2Tx 1,9-10).

Chúa Thánh Thần chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa: “... nhờ Thần Khí của Ðức Chúa, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường” (Mk 3,8; x. Cv 1,8 10,38; Rm 15,19; 1Cr 2,4-5; 1Tx 1,5).

Quyền năng Thiên Chúa trên thế giới:

- Thiên Chúa điều khiển các thụ tạo: (Rm 1,20; x. Tv 19,1 65,6; 68,34; Is 40,26; Mt 8,26 // Mc 4,39; Mt 21,19; Hr 1,3).

- Việc Chúa làm đầy quyền năng (Ðnl 3,24; x. Tv 17,18; 77,12; 145,4; Gr 32,17-19; Lc 1,51).

- Hòm Bia biểu trưng sự hiện diện uy quyền của Thiên Chúa (Tv 132,8 // 2Sb 6,41; x. 1Sm 5,1-12; 2Sm 6,6-8.11-12; Tv 78,61).

- Thiên Chúa giữ lời hứa (Rm 4,21; x. 2Cr 9,8).

- Thiên Chúa cho sống lại (1Cr 6,14; x. Mt 22,29 // Mc 12,24; Pl 3,21).

Quyền năng Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu:

- Thiên Chúa ban quyền năng riêng của Ngài cho dân (1Sb 29,11-12 x. 1Sm 12,10; 2Cr 13,3-4; Pl 4,13; 2Tm 1,7; 1Pr 4,11).

- Quyền năng Chúa hoàn tất các mục tiêu của Ngài trong cuộc sống của dân Ngài (2Tx 1,11; x. Mk 5,4; Cv 4,28; 1Cr 5,4; Ep 1,20-21).

- Quyền năng Chúa kiện toàn công trình cứu độ trong đời các tín hữu (1Pr 1,5; x. 2Tm 1,12 Hr 7,25; Gđa 24).

- Quyền năng Chúa ban sức mạnh nội tâm cho các tín hữu (Ep 3,16-17; x. Ep 1,18-19; 6,10; Pl 3,10; Cl 1,11).

- Quyền năng Chúa làm cho đơn giản trong sự yếu đuối của loài người (2Cr 12,9-10; x. Is 53,1-3; 2Cr 4,7; 13,4).

- Quyền năng Chúa nâng đỡ các tín hữu lúc khổ đau (2Tm 4,16-17; 2Sb 25,8; Tv 46,1; Ðn 3,17; 2Cr 6,7; 2Tm 1,8).

Quyền năng Chúa bị giới hạn bởi chính đặc tính của Ngài :

- Ngài không chối bỏ chính mình (2Tm 2,13; x. Gc 1.17).

- Ngài không thể dung thứ sự dữ (Kb 1,13).

- Ngài không thể bị thử thách (Gc 1,13).

- Ngài không thể dối trá (Ds 23,19; x. 1Sm 15,19; Hr 6,18).

Quyền năng Chúa phải được tán tụng (Tv 68,35; x. Tv 21,13; 118,14; 1Tm 6,16; Gđ 25; Kh 5,12). 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm