Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, 2020 18:19

Thiên Chúa Thánh Thiện

(CN XXIX TN - CN Truyền giáo - Ga 17,11b.17-23)

“Lạy Cha chí thánh ...” (Ga 17,11b)

Sự siêu việt luân lý của Thiên Chúa hợp nhất các thuộc tính của Ngài và diễn ra qua hành động, đặt Ngài tách biệt khỏi mọi người khác. Các tín hữu được mời gọi nên thánh như Ngài.

Ga 17:11B-19 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Bản chất Thiên Chúa là Thánh

- Thiên Chúa hoàn hảo “Thánh, Thánh, chí Thánh ! Ðức Chúa các đạo binh là Ðấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !” (Is 6,3; x.Ðnl 6,3; 2Sm 22,31; G 6,10; Tv 18,30; 22,3; 71,22; 78,41; Is 41,14; 43,15; Kb 1,13; Ga 17,11; Kh 4,8; 6,10).

- Chỉ mình Ngài là Ðấng Thánh “Chẳng có Ðấng Thánh nào như Ðức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài ...” (1Sm 2,2; x. Xh 15,11; Tv 77,13; Is 42,25; Kh 15,4).

Danh Ngài là Thánh: “... Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta ...” (Ed 36,21-23) (x. Lv 22,32; 1Sb 16,35; 29,16; Tv 39,21; 97,12; Is 57,13; Ed 39,25; Lc 1,40).

Nơi Chúa ngự là Thánh: “... ta ngự chốn cao vời và thánh thiện ...” (Is 57,15; x. 2Sb 8,11; 30,27; Tv 2,6; 3,4 5,7; 11,4; 15,1; 20,6; 47,8; 48,1; 65,4; Is 63,15; Gc 3,17; Ov 16-17; Gn 2,4; Mk 1,2; Kb 2,20; Dcr 2,13; Cv 21,28; Ep 2,21-22; Hr 10,13-22; Kh 22,19).

Sự thánh thiện của Thiên Chúa được biểu thị trong hoạt động ngay chính của Ngài “... Thiên Chúa chí thánh sẽ biểu dương sự thánh thiện của Ngài khi Ngài bày tỏ đức công minh” (Is 5,16; x. Tl 5,11; 1Sm 12,7; Tv 77,13; 145,17; Ðn 9,14-16; Xp 3,5).

Sự thánh thiện của Thiên Chúa đưa tới việc thờ phượng

- Sự thánh thiện được mừng kính trong việc thờ phượng: “Hãy suy tôn Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Ðấng Thánh” (Tv 99,5; x. 1Sb 16,29; Tv 29,2; 103,1; 105,3; 145,21; Is 6,3).

- Ðến trước Thiên Chúa thánh thiện phải chuẩn bị, như Chúa phán với ông Môsê: “Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh” (Xh 3,5; x. Xh 29,37; Tv 24,3-4; 1Cr 11,28; Hr 10,1-2,22).

- Những đòi buộc và trách vụ đặc biệt của những lãnh đạo việc thờ phụng cho các tư tế (Lv 21,7-8); thượng tế Aaron và gia đình ông (Lv 21,10.15; x. Xh 28,1-3; Lv 21,16-23; 2Sb 29,5).

Sự thánh thiện của Thiên Chúa phải được tỏ hiện nơi dân Chúa:

- Dân Thiên Chúa phải thánh thiện vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh (Lv 19,2; 2Tm 1,9; Xh 19,6 22,31; Lv 11,44; Mt 5,48; Rm 12,1; 1Cr 1,2; 2Cr 11,2; Ep 1,4 5,3; Pl 4,8; Cl 1,22; 3,12; 1Tx 3,13; 4,3-7; Tt 1,8; Hr 2,11; 3,1; 12,10; 1Pr 1,15-16).

- Muốn nên thánh thì phải cố gắng nỗ lực theo Chúa (2Pr 3,14; x. 2Cr 7,1; 13,11; Ep 4,22-24; 1Tm 5,22; Hr 12,14; Gc 1,20-21; 2Pr 3,11-12).

- Sự thánh thiện của các tín hữu bắt nguồn từ Thiên Chúa (Xh 31,13; x. Lv 22,9; Ðnl 28,9; Tv 4,3; 1Ga 3,1-3).

- Ðức Giêsu Kitô thanh tẩy các tín hữu Kitô (1Ga 1,7; x. Hr 7,26-28; 9,26-28; 10,10.14; 1Ga 3,4-6).

Thiên Chúa thánh thiện gai mắt trước tội lỗi (Kb 1,13; x. Gs 24,19-20).

Phải lệ thuộc vào Thiên Chúa thánh thiện để được tha thứ (Tv 51,1-17; x. Ðn 9,4-10; 1Ga 1,9). 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm