Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai, 2020 13:09

Thiên Chúa tối thượng

CN IV MÙA VỌNG  - năm B  -  Lc 1,26-38

“Ðối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37)

Thật sự Thiên Chúa tự do và có thể thực hiện mọi sự theo ý Ngài, Ngài cai trị mọi thụ tạo ý muốn của Ngài là nguyên lý tối hậu của mọi sự, sự kiện trên được diễn tả bằng ngôn ngữ vương quốc.

Thiên Chúa tự do làm mọi sự Ngài muốn “Muốn làm gì là Chúa làm nên” (Tv 135,6; x. Tv 115,3; Is 46,10; Ðn 4,35; Rm 9,19-20).

Thiên Chúa có thể làm những gì Ngài muốn: “Ðối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37; x. G 52,2; Mt 19,26; Ep 3,20).

Thiên Chúa không thể bị chống đối hữu hiệu: “Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu” (G 42,2; x. 1Sm 2,10; 2Sb 20,6; G 9,12; Gv 7,13; Is 43,13; 45,9-10; Cv 5,39).

Thiên Chúa và tính duy nhất - Lời Chúa và Cuộc Sống - cgvdt.vn

Thiên Chúa điều khiển và thống trị:

- Ngài là Vua: “Chúa là vua ngự trị muôn đời” (Tv 29,10; x. 1Sb 16,31; Tv 47,2; Is 6,5 43,15; Gr 10, 7.10; Dcr 14,9; 1Tm 1,17; 6,15; Kh 15,3; 19,6).

- Ngài là Chúa của Thiên đàng và trần gian: “ ... trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Ðức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa” (Ðnl 4,39; x. St 24,3; Ðnl 10,14; Gs 2,11; 1Sb 29,11; Nkm 9,6; Tv 121,2; 134,3; Lc 10,21; Cv 17,24).

- Ngai tòa Ngài biểu trưng cho quyền tối thượng của Ngài: Ông Môsê dựng một bàn thờ và đặt tên là “Ðức Chúa, cờ trận của tôi”. Ông nói: “Bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngài Ðức Chúa, nên có chiến tranh giữa Ðức Chúa và Amalếch từ đời nọ đến đời kia” (Xh 17,15-16; x. Tv 45,6; 93,2; 123,1-2; Is 6,1; 66,1; Gr 49,38; Ac 5,19; Ed 1,26; Ðn 7,9; Mt 5,34; 19,28; Cv 7,49; Hr 1,8 8,1; 12,2; Kh 4,2; 20,11).

Uy quyền tối thương của Thiên Chúa trải rộng trên mọi sự:

- Ngài thống trị mọi thụ tạo (Xh 4,11; x. TV 93,1; Is 40,22; 41,8-9).

- Ngài thống trị mọi người (1Sb 29,12; 2Sb 25,8; Lc 1,51-53; Cv 18,21; Gr 4,15).

- Ngài thống trị cả các chi tiết nhỏ nhất của đời sống (Mt 10,29-30 // Lc 12,6-7)

- Ngài thống trị dân ưu tuyển (Ep 1,11; Rm 8,29; 9,11.18).

- Ngài thống trị cuộc sống và sự cứu độ của dân Ngài (Gr 1,30; x. Gr 18,6; 1Cr 12,11; Pl 2,13; Ga 1,18).

- Ngài thống trị trên các khổ cực của các tín hữu (Pl 1,29; 1Pr 3,17).

- Ngài thống trị trên lịch sử trần gian (Cn 21,1; x. Xh 9,16; Tv 22,2-8; Gr 18,7-10; Ðn 4,35).

Quyền tối thượng của Thiên Chúa trên các thần linh và trên mọi sức mạnh của quỷ dữ:

- Thiên Chúa tối cao trên mọi thần linh “là Ðại Vương trổi vượt chư thần” (Tv 95,3; x. Xh 18,11; Ðnl 10,17; 1Sb 16,26; Tv 96,5; Ðn 2,47; Cl 1,16).

- Satan bị đánh bại do ý định tối thượng của Thiên Chúa thực hiện nơi Ðức Giêsu Kitô (Cl 2,15; x. Ga 12,31; Rm 16,20; 2Tx 2,8; 2Pr 2,4 1;Ga 3,8; Gđa 6; Kh 12,7-10).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm