Thứ Sáu, 10 Tháng Năm, 2019 15:08

Thiên Chúa và tính duy nhất

(CN IV Phục Sinh - năm C  - Ga 10,27-30)

“Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30).

Thiên Chúa hành động đồng nhất trong mọi sự việc Ba Ngôi hợp nhất là một Chúa. Các Ngài liên kết với nhau, chia sẻ các thuộc tính và cùng hành động trong một công việc. Các đặc tính của Thiên Chúa luôn bền vững, cho thấy bản tính thần linh toàn vẹn của Ngài.

Thiên Chúa duy nhất: “Nghe đây, hỡi Israel, Ðức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Ðức Chúa duy nhất” (Ðnl 6,4; x. Mc 12, 29-32; 1Cr 8,4; Gl 3,20; Ep 4,5-6; 1Tm 2,5; Gc 2,19).

Kết quả hình ảnh cho thiên chúa

Ba Ngôi Thiên Chúa trong một Thiên Chúa:

- Cả ba tương quan với nhau: Sự trao đổi giữa các ngôi vị của Ba Ngôi phản ánh sự hiệp nhất trong tương quan hành động (Rm 8,9-11; x. Ga 14,23; 2Cr 13,14; Ep 2,18; 1Pr 1,2).

- Chúa Con là một với Chúa Cha: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30; x. Mt 10,40; Mc 9,37 // Lc 9,48; 10,16; Ga 8,16; 14,9).

- Chúa Thánh Thần là một với Thiên Chúa: “Thần Khí Ðức Chúa dùng lời mà phán ...” (2Sm 23,2-3; Tv 51,11; 1Cr 3,16).

Ba Ngôi là một về phẩm tính:

- Cả Ba Ngôi đều vĩnh cửu: Chúa Cha (Rm 16,26); Chúa Con (Is 9,6) Chúa Thánh Thần (Dt 9,14).

- Cả Ba Ngôi đều Thánh Thiện: Chúa Cha (Ga 17,11) Chúa Con (Mc 1,24 Cv 3,14); Chúa Thánh Thần (Ga 14,26; Rm 1,4).

- Cả Ba Ngôi được gọi là Chúa, là Thiên Chúa: Chúa Cha (Mt 11,25; Cv 3,22; 1Cr 8,6); Chúa Con (Ga 1,1 20,28; Cv 10,36; 2Pr 1,1). Chúa Thánh Thần (Cv 5,3-4; 2Cr 3,17-18).

- Cả Ba Ngôi đều vinh quang: Chúa Cha (Cv 7,2; Ep 1,17); Chúa Con (Ga 1,14; 12,41); Chúa Thánh Thần (2Cr 3,8.18; 1Pr 4,14).

Ba Ngôi chung tay làm việc:

- Trong công trình tạo dựng (St 3,1-3; x. Tv 33,6; 104,30; Ga 1,3-4; Cl 1,16)

- Trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô (Ga 3,34; Tt 3,4-6)

- Ở trong Giáo Hội nguyên lý và động lực (Ep 2,22) Chúa Thánh Thần ở trong các tín hữu (1Cr 3,16; 6,19) Chúa Con ở trong các tín hữu (Gl 2,20; Ep 3,17)

- Trong việc hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội (Cv 6,6-10). Chúa Cha hướng dẫn sứ vụ (Cv 14,27; Gl 1,1). Chúa Con hướng dẫn sứ vụ (Mt 28,18-20; Cv 1,7-8). Chúa Thánh Thần hướng dẫn sứ vụ (Cv 13,2-4).

Các phẩm tính của Thiên Chúa luôn vững bền:

- Tình yêu và sự công chính của Ngài luôn đồng nhất (Xh 34,67; x. 2Sm 7,14-15; Tv 103, 6-8; Rm 3,25-26).

- Cơn thịnh nộ và lòng thương luôn đồng nhất (Ge 2,11-13; x. Ga 3,16-18: đặc biệt nơi Thánh giá của Chúa Giêsu Kitô tỏ lộ sự cân bằng hoàn hảo giữa cơn thịnh nộ, sự công bằng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa (Rm 24,7-8).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm