Thứ Sáu, 05 Tháng Bảy, 2019 15:06

Thừa sai và trách vụ

(CN XIV thường niên - Lc 10,1-12.17-20)

“Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Thiên Chúa trao phó nhiều trách vụ khác nhau cho các tôi tớ Ngài. Trách vụ chính của những người được Chúa sai đi là loan Tin Mừng cho những người chưa được nghe biết, nhờ đó nhiều người đến được đức tin.

Nhu cầu cần có các thừa sai: “làm sao họ kêu cầu Ðấng họ không tin? Làm sao họ tin Ðấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?” (Rm 10,4-5; Is 52,7; Mt 9,37-38 // Lc 10,2).

Công việc của các thừa sai:

- Rao giảng Tin Mừng: “Thần Khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn ...” (Is 61,1-2; x. Lc 4,18-19.43; Mt 4,23 9,35; Cv 5,42; 8,12.25; 11,20; 14,6-7; Rm 15,16).

- Kêu gọi dân chúng quay về cùng Thiên Chúa: “Tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Ðamát, rồi những người ở Giêrusalem và trong khắp miền Giuđê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối” (Cv 26,20; x. 2Sb 30,6-9; Mc 1,4 // Lc 3,3; 2Cr 5,19-20).

- Loan báo án phạt: “Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Gn 3,4; x. Gr 25,30-31; 16,12-13; Ed 21,3; Cv 10,42).

- Dạy bảo và rửa tội các tín hữu: “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ...” (Mt 28,19-20; x. Cv 2,41-42; 8,12-13; 1Cr 4,17).

- Ðem Tin Mừng xa hơn nữa: “... chúng tôi có thể đem Tin Mừng xa hơn nữa ...” (2Cr 10,15-16; x. Rm 15,18-20.28; Mt 24,14; Lc 24,47; Cv 16,9-10; 23,11).

- Củng cố các Hội Thánh mới được thành lập: “... làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh” (Cv 18,23; x. Cv 8,14-17; 14,21-23; 15,36-41; 16,4-5).

Những điển hình về các phận vụ đặc thù khác: Ông Môsê được Chúa sai đến với Pharaô (Xh 3,10); các chi tộc phía Ðông hoàn thành việc giúp đỡ các chi tộc khác chiếm hữu đất Canaan (Gs 22,3) Thiên Chúa sai ông Ghíton chống lại quân Mađian (Tl 6,k14); ông Saulê được trao cho trách vụ tận diệt bọn Amalếch (1Sm 15,18-20). Thiên Chúa sai tiên tri Samuel đi xức dầu cho Ðavít làm vua (1Sm 16,1). Vua Cyrô được chỉ định mang lại sự giải thoát khỏi Babylon (Is 48,16). Ông Barnaba vì ông Saulô được trao nhiệm vụ mang tiền quyên góp về cho Giáo hội ở Giuđê (Cv 11,30 12,25); ông Tykhicô đưa tin tức về ông Phaolô (Ep 6,22; Cl 4,7-8).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm