Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một, 2019 14:04

Thuyết lạc giáo

(CN XXXII thường niên - Lc 20,27-38)

“Nhóm (Xađốc) chủ trương không có sự sống lại” (Lc 20,27)

 Lạc thuyết là những giáo huấn do một nhóm tôn giáo lầm lạc chối bỏ vài khía cạnh trong giáo lý đã được thiết lập. Các văn sĩ Tân Ước không dung thứ các lạc thuyết trong Hội Thánh.

 Lạc thuyết là giáo huấn xa lạ “Ðừng để cho đủ thứ lạc thuyết xa lạ mê hoặc anh em” (Dt 13,9; x. Gl 1,6-7; 2Tm 4,3-4).

 Lạc thuyết và bản chất lầm lạc của Do Thái giáo:

- Phái Pharisêu. Thánh Phaolô nhìn nhận: “... tôi đã sống theo phái nhiệm nhặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pharisêu” (Cv 26,5; x. Cv 15,5; Pl 3,5-6)

 - Xađốc: “Người Xađốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại” (Cv 23,8; x. Mt 22,23 // Mc 12,18 // Lc 22,27).

- Kitô giáo được coi như là lạc giáo trong Do Thái giáo: “Chúng tôi theo Ðạo mà họ gọi là bè phái ...” (Cv 24,14; x. Cv 24,5; 28,22).

Kết quả hình ảnh cho thuyết lạc giáo

Lạc thuyết trong Hội Thánh:

- Việc áp đặt luật Do Thái trên các lương dân trở lại: “có những người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: nếu anh em chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ” (Cv 15,1; x. Gl 6,12-13; 1Tm 1,3-7; Tt 1,10).

- Các lạc thuyết liên quan tới con người Ðức Giêsu Kitô: “... họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô” (2Ga 7; x. 1Ga 2,22-23; 4,1-3).

- Các lạc thuyết liên quan tới việc trở lại của Ðức Giêsu: “Nếu có ai hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng. Ngày của Chúa gần đến, thì anh đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ” (2Tx 2,1-2 x. Mt 24,45 // Mc 13,5-6 // Lc 21,8 Mt 24,23-24 // Mc 13,21-22).

Những nguồn gốc của lạc giáo:

- Giáo huấn sai lạc của loài người: “Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Ðức Kitô”. (Cl 2,8; x. Ep 4,14; Cl 2,20-22).

- Quyền lực lừa gạt của mà quỷ: “... vào thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ ...” (1Tm 4,1; x. 1Ga 4,2-3.6)

Sự chống lại của Kitô hữu với lạc giáo:

- Cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không đứng vững nữa chăng” (2Pr 3,7; x. 1Tm 4,7; Tt 1,10-14).

Kết án: “... vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt dần anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và họa diệt vong đã gần kề” (2Pr 2,3; x. Gl 1,8-9; 2Pr 2,17-22).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm