Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, 2018 19:16

Tin và những phúc lành của Chúa

“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo ai có lòng tin” (Mc 16,17).

Tin dẫn tới những phúc lành của Chúa. Đó là tin tưởng vào khả năng và ước muốn của Chúa mà hành động theo quyền lực siêu nhiên để thăng tiến Nước Chúa. Sự gắn kết này được diễn tả trong kinh nguyện và hành động, để trở thành phương tiện cho Chúa làm việc.

Quyền năng Thiên Chúa thể hiện theo lòng tin: “... Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20; x. Mc 9,23; Lc 17,6).

- Cầu nguyện với niềm tin: “... tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21,21.22 // Mc 22,4; x. Gs 1,5-7; 5,14-15).

- Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô: “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (Ga 14,12-14).

Trong Cựu Ước, kết quả do niềm tin vào quyền năng Chúa: “Các ông Ghiton, Barắc, Samson, Giptác, Đavít, Samuen và các ngôn sứ. Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa; các ngài đã khóa miệng sư tử ...” (Dt 11,23-34; x. Dt 11,11-12; Gs 14,6-14; 1Sm 14,6; 1Sm 17,32-47; 2Sb 2,20; 2Sb 32,7-8; Đn 6,23).

Trong Tân Ước, việc lành bệnh là lời đáp lại lòng tin: Đức Giêsu quay lại và nói với người đàn bà bị rong huyết: “này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22// Mc 5,34 // Lc 8,48); x. Mt 9,29-30: chữa hai người mù; Mc 10,52 // Lc 18,42: người mù ở Giêrikhô được thấy; Lc 17,19: người phong được lành: Cv 3,16: Anh què đi được; Cv 14,8-10: người bại chân đứng thẳng.

Các tác vụ đầy quyền lực nhờ tin, như Hội Thánh ở Antiôkhia được ông Barnaba thiết lập: “ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa” (Cv 11,24); x. Cv 6,5-10: ông Stêphanô; 1Cr 12,9: nhiều đặc sủng do lòng tin.

Cuộc chiến đức tin và thiêng liêng: “hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần” (Ep 6,16; x. 1Tx 5,8; 1Ga 5,4-5).

Cần có đức mến kèm với đức tin: “Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, và có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non không có đức mến, thì cũng chẳng là gì” (1Cr 13,2).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm