Thứ Năm, 06 Tháng Mười Hai, 2018 15:19

Tội lỗi và ơn tha thứ

(CN II MÙA VỌNG - NĂM C  - Lc 3,1-6)

 

Ông Gioan “rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3,3).

Các tội nhân phải đáp lại nhã ý muốn tha thứ của Thiên Chúa trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Trước hết cần phải xác tín là mình đã phạm tội: “Con quả đã cứng đầu cứng cổ” (Ac 1,20). Khi Đấng Bảo Trợ đến “Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi” (Ga 16,8-9; x. 1V 8,38-40; Is 6,5; Ed 33,10-11; Cv 16,29)

Lời đáp trả từ nội tâm bằng đức tin, “như hai ông Phaolô và Sila nói với viên cai ngục. Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ” (Cv 16,31). Chính Chúa Giêsu rao giảng: thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mc 1,14-15; x. Ga 3,36; 5,24; Cv 13,38-39; 16,25-34; Rm 3,22-26; 10,8-10; Ep 2,8).

Lời đáp trả bên ngoài qua phép rửa: “Anh em hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người” (Cv 22,16; x. Mc 1,4-5 // Mt 3,1-6 // Lc 3,2-6; Cv 2,38; 8,36; Cl 2,11-12; 1Pr 3,21).

Xưng thú tội lỗi: “kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương” (Cn 18,13). “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1,9; x. Lv 16,20-22; 26,40-42; 2Sm 12,13; Tv 32,3-5; Ac 3,40; Lc 15,17-20; Cv 19,18).

Thống hối:

- Trở về với Thiên Chúa: “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3,19; x. 2Sb 6,36-39; Is 55,7; Ed 18,21; Mt 3,1-2 // Mc 1,4 // Lc 3,2 Cv 17,30; 2Cr 7,10; 1Tx 1,9).

- Tránh xa tội lỗi: “Thôi chị cứ về đi, từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11; x. Gr 4,3-4; Lc 19,1-10; Ga 5,14; Rm 6,11-14; 1Pr 2,11).

Thực hiện sự phục hồi như ông Giakêu đã làm khi Chúa Giêsu Kitô đến thăm nhà ông: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8; x. Lv 6,1-7; Ds 5,6-8; Cn 6,30-31; Ed 33,12-16).

Tha thứ cho người khác, như chúng ta vẫn thường cầu nguyện: xin Chúa “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12 // Lc 11,4). Dạy chúng ta lời nguyện trên, chính Chúa Giêsu giải thích thêm: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14-15) (x. Mt 18,21-35; Mc 11,25; Ep 4,32; Cl 3,13).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm