Thứ Sáu, 09 Tháng Ba, 2018 17:17

Tội / trong bản chất

“... các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3,19)

Thánh Kinh mô tả tội bằng những từ ngữ chỉ sự sai trái trước mặt Thiên Chúa dưới những cách khác nhau như nhơ uế, tội ác hay phản loạn.

Bản chất căn bản của tội:

- Tội lỗi đều nhằm chống đối Thiên Chúa: “Xin rửa con cho sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy” (Tv 50, 4; x. St 13,13; Xh 10,16; Tl 10,10; Tv 41,4; Lc 15,18).

- Tội lỗi chính là thiếu tin tưởng ở Chúa: “... Hành động nào không do xác tín đều là tội lỗi” (Rm 14,23; x. Dt 11,6).

Những mô tả về tội:

- Làm rữa nát những ý định tốt lành của Thiên Chúa: “Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tì ố, lại lỗi đạo với Người, ôi nòi giống lưu manh tà vậy” (Đnl 32,5; x. St 6,11-12; Đnl 9,12; 31,29; Tl 2,19).

- Làm dự dữ dưới mắt Chúa: “Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng và các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3,19-20; Tl 2,11; Tv 34,12-16; Cn 8,13; Is 59,6-7; Mt 12,35// Lc 6,45).

- Vô luân: “Này Chúa đến... kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của nó ...” (Gđ 14-15; x. Is 9,17; 32,6; 1Tm 1,9).

- Phản nghịch chống Thiên Chúa: “Chúng là một dân phản nghịch những đứa con gian dối, những đứa con không muốn nghe luật của Đức Chúa” (Is 30,9; x. Đnl 9,7; 1Sm 15,23; Tv 78,40.56 Gr 3,13; Hs 7,13).

- Lỗi luật Chúa: “... Tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa” (1Ga 3,4; x. 1Sm 13,13-14; 1Sb 10,13; Nkm 9,29; Mk 1,5 7,18; Rm 2,23; 4,15; 5,14-17; Gc 2,10-11).

- Lạc xa chính lộ: “Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu ... Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người (tôi tớ), tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 53,6; x. Tv 58,3; 95,10; 119,10.21.49).

- Nợ không trả nổi: “... Xin tha tội chúng con ...” (Mt 6,12; x. Mt 18,21-25).

- Lệch chuẩn một thời: “Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23).

- Lầm lỗi: “... Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51,7; x. Is 1,16; Dt 9,14).

Các loại tội:

- Tội thiếu sót: “Kẻ nào biết điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội” (Gc 4,17; x. Mt 23,23 // Lc 11,42; Mt 25,45).

- Tội cố ý: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều” (Lc 12,47; x. Ds 15,30-31; Đnl 1,42-43; 17,12; Tv 19,13; Is 57,17; Rm 1,32).

- Tội không cố ý: “Kẻ không biết ý chủ mà làm những điều đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít” (Lc 12,48; x. Lv 4,1-5; Ds 15,22-29; Đnl 4,41-42; Cv 3,17; 1Tm 1,13).

- Tội chống lại Chúa Thánh Thần: “Ai phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc 3,29-30 // Mt 12,31-32 // Lc 12,10; x. 1Ga 5,16).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm