Thứ Sáu, 19 Tháng Năm, 2023 12:06

Tông đồ và quyền hạn

CN VII PHỤC SINH - NĂM A   - MT 28,16-20 - CHÚA THĂNG THIÊN

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy, anh em hãy đi …” (Mt 28,18-19)

Quyền hạn tông đồ trực tiếp bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô. Đấng trao sứ mệnh cho các tông đồ. Quyền hạn này được bảo tồn trong Hội Thánh.

Quyền tông đồ đặt nền trên sự ủy quyền của Thiên Chúa. Thánh Phaolô quả quyết: “Tôi được gọi làm tông đồ” (Rm 1,1) hay “Chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ” (Rm 1,5) “Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ” (2Cr 1,1; Gl 1,1; Ep 1,1; Cl1,1; 1Tm 1,1; 2Tm 1,1).

Quyền tông đồ bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi chính Chúa Giêsu nói với các ông: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” (Mt 10,40) vì “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi…” (Mt 28,17-19; x.Mc 6,7; Ga 20,21; 2Pr 3,2).

Quyền hạn của các tông đồ liên kết với vai trò thuộc tác vụ của họ: “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ…” (1Cr 12,28). Như vậy, có một thứ phẩm trật mà các tông đồ đứng hàng đầu (x. Ep 4,11).

Lễ Chúa Thăng Thiên A

Việc thực thi quyền hạn tông đồ trong Hội Thánh:

- Để xây dựng Hội Thánh: “Theo quyền hành Thiên Chúa ban cho tôi để xây dựng…” (2Cr 13,10; x. 10,8), thánh Phaolô ý thức như vậy.

- Để giám sát chung (Cv 4,34-35; 6,2; 15,6.22-23; 16,4).

- Để dạy dỗ: “Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em” (1Tx 4,2). “Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa” (1Tx 4,8; x. 2,4; Gl 1,11-12).

- Để chỉ định những người lãnh đạo, như tông đồ Phaolô và Barnaba “trong Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục” (Cv 15,23).

- Để sửa dạy, trường hợp thánh Phêrô đối xử với vợ chồng Khanania và Xaphira (Cv 5,3-4 7-9), hay như thánh Phaolô với dân Corintô (1Cr 11,7-9).

- Trong Hội Thánh, các Tông đồ có quyền được hỗ trợ (1Tx 2,6-9; 1Cr 9,4.11-14; 2Cr 11,7-9).

Các dấu hiệu cho biết một vị tông đồ thực:

- Có những tông đồ giả hiệu (1Cr 9,2; 2Cr 11,4-5; 12,11).

- Chính thành quả của tác vụ tông đồ xác định ai là tông đồ thực “thư giới thiệu chúng tôi chính là anh em…” (2Cr 3,1-3).

- Các dấu lạ xác nhận vì “có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20; x.2Cr 12,12; Rm 15,19; Cv 5,12).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm