Giáo phận

Giáo phận Giáo phận là một cộng đoàn Kitô hữu trong một khu vực được “trao phó cho một Giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của linh mục đoàn”. Vì sự gắn bó với chủ chăn của mình và được ngài quy tụ trong Chúa Thánh Thần, cộng đoàn này tạo thành một Giáo hội riêng biệt hay Giáo hội địa phương cùng hiệp thông trong đức tin với Giáo hội toàn cầu nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. Giáo hội địa phương này có đủ các đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (x GM 11; GL 360).

Tiệc cưới

Tiệc cưới Thánh Kinh thường dùng hình ảnh tiệc cưới để diễn tả “Mầu nhiệm hiệp thông vinh phúc với Thiên Chúa và với tất cả những người ở trong Đức Kitô” (GLHTCG1027):

Tiền lương

Tiền lương Tiền lương là khoản tiền mà người chủ phải trả định kỳ cho người lao động theo như hợp đồng đã thỏa thuận.

Phôi thai

Phôi thai Phôi thai được hiểu theo nghĩa chung bao gồm cả giai đoạn trứng thụ tinh (hợp tử).

Pharisiêu / biệt phái

Pharisiêu / biệt phái “Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisiêu họp nhau lại.” (Mt 22,34)

Phẩm trật

Phẩm trật Phẩm trật có gốc tiếng Latinh Hierarchia - do từ Hy Lạp Hierarkhia - được ghép bởi hieros - thánh thiêng, tư tế và archè - khởi đầu.

Suy niệm

Suy niệm Suy niệm là tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin - đặc biệt là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô - trong tinh thần cầu nguyện, bằng cách dùng các khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn.

Cử hành

Cử Hành Cử hành có gốc tiếng Latinh là celebratio. Celebratio nghĩa là sự hội họp đông người, sự quy tụ; sau được hiểu cách rộng rãi là lễ trọng, lễ mừng.