Từ ngữ Công giáo
Thánh tẩy, bí tích

Thánh tẩy, bí tích

Thánh Tẩy là bí tích làm cho người lãnh nhận được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Ðức Kitô, thành viên của Hội Thánh, nhờ nước và Thánh Thần (x. GLHTCG 1213).

Nhập thể

Nhập thể Nhập Thể là đặc ngữ Công giáo chỉ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh Mùa Giáng Sinh là thời gian Hội Thánh kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu tiên của Người.

Vô nhiễm nguyên tội

Vô nhiễm nguyên tội Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc tính độc nhất vô nhị của Ðức Mẹ Maria: Mẹ không bị nhiễm Nguyên Tội (Tội Nguyên Tổ).

Vĩnh hằng

Vĩnh hằng Vĩnh hằng là tình trạng lâu dài, thường tồn không bị thay đổi theo không gian và thời gian, không lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tự hạ

Tự hạ Tự hạ là mầu nhiệm Thiên Chúa “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8).

Tự do

Tự do Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc làm việc nọ; nhờ đó, mọi người có thể thực hiện hành vi có ý thức và trách nhiệm.

Tử đạo

Tử đạo Tử: chết; đạo: tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Tử đạo là từ tắt của “tử vì đạo”, nghĩa là chết vì đạo.

Bất khả phân ly

Bất khả phân ly Bất khả phân ly là một trong hai đặc tính của hôn nhân: đơn nhất (một vợ một chồng) và bất khả phân ly. Hai đặc tính này bền vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo vì có tính bí tích.