Từ ngữ Kinh Thánh
Địch thù của các tín hữu

Địch thù của các tín hữu

Các Kitô hữu phải đối diện với nhiều địch thù vì đức tin của họ, Chúa Giêsu Kitô cho biết rõ ràng sự chống đối như thế là hệ lụy không tránh được vì sự gắn kết với Người. Dầu vậy, các Kitô hữu được mời gọi yêu thương các địch thù của mình.

Kho tàng

Kho tàng Kho tàng là những vật có giá trị hay là của cải tích lũy được. Kho tàng chỉ có lợi ngắn hạn nhưng có thể đưa tới những nguy hiểm tinh thần. Kho tàng thiêng liêng mới có giá trị trường tồn, do nhận biết và phụng sự Chúa mà có được.

Danh / tên chúa

Danh / tên chúa Danh Chúa đồng nghĩa với thân vị, sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Vì vậy, Danh Ngài cũng phải được hết sức tôn trọng.

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.

Thừa sai và ơn gọi

Thừa sai và ơn gọi Thiên Chúa gọi và sai dân Ngài vào thế gian. Mọi tín hữu được gọi mời chia sẻ Tin Mừng cứu độ, dù có một số được Thiên Chúa trao phó sứ mệnh cách đặc biệt và được Hội Thánh xác định để lo việc truyền giáo.

Nhiệt tâm, sốt sắng

Nhiệt tâm, sốt sắng Nhiệt tâm hay sốt sắng là toàn dân gắn kết với Thiên Chúa, với một người hay một phận vụ nào đó. Dân Thiên Chúa đượcf khích lệ bày tỏ sự gắn kết như vậy.

Giao ước mới

Giao ước mới Việc hoàn tất mục đích cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả trong Cựu Ước được Chúa Giêsu Kitô làm trung gian và ghi dấu bằng máu Người. Đây là giao ước của ân sủng và mang lại ích lợi là ơn tha thứ và mối quan hệ được đổi mới với Thiên Chúa và qua Thánh Thần, một sự biến đổi nội tâm giúp tuân phục ý Chúa khiến giao ước không bị phá vỡ nữa.

Mặc khải trong Tân Ước

Mặc khải trong Tân Ước Tân Ước thực hiện và hoàn thành mặc khải Thiên Chúa đã bắt đầu trong Cựu Ước. Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm mặc khải của Thiên Chúa.

Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ, chọn và chỉ định Tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Từ này được sử dụng để nói đặc biệt về nhóm mười hai môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chỉ về Thánh Phaolô được Đức Kitô Phục Sinh trao sứ mệnh làm tông đồ. Từ này còn được áp dụng rộng lớn hơn cho một số lãnh đạo Kitô giáo thời Tân Ước.