Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, 2019 15:08

Vinh quang tỏ hiện

(CN II Mùa Chay - năm C  - Lc 9,28b-36)

“Các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu...” (Lc 9,32).

 Ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thế giới qua Israel và Hội Thánh, và một cách tột độ trong và qua Ðức Kitô Giêsu.

 Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện qua Israel:

- Trong cuộc xuất hành: “... Ai sánh được như Ngài Ðấng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ” (Xh 15,11 x. Xh 16,7 24,9-11).

- Nơi Nhà Tạm của Ngài: (Xh 40,34-35; x. Xh 29,43; Lv 9,6.23; Ds 20,6; 1V 8,10-11 // 2Sb 5,13-14; 2Sb 7,1-3; Is 6,1; Ed 44,4; Kg 2,7).

- Trong một dân tộc: “Vì Ðức Chúa đã chuộc Giacob, đã tỏ vinh quang Người tại Israel” (Is 44,23; x. Tv 85,9; Is 43,6-7; 46,13; 49,3; 55,5; Dcr 2,4-5).

- Cho các cá nhân trong Israel: cho ông Môsê (Xh 24,15-17; 33,18-23) tiên tri Êdêkiel (Ed 1,28; 3,23; 8,4; 9,3; 10,4.18-19; 11,22-23; 43,2-5).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện qua Hội Thánh: “Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa, như một bức gương ...” (2Cr 3,18; x. Ep 1,12; 3,21; 1Pr 4,14).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện với toàn cõi đất, cho mọi người: “Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất” (Tv 57,6 // 108,5) “Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng, mở đôi tay tỏa chiếu hào quang” (Kb 3,4; x. Tv 57,11; 72,19; 97,6; Is 6,3; 40,5).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trong các phán quyết của Người: “Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng vinh hiển uy quyền. Những lời Người phán quyết đều chân thật công minh” (Kh 19,1-2; x. Ds 14,10.21-23; 16,19-20; Is 2,10.19.21; Ed 39,21; Kh 15,8).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trong tương lai: “... Ðức Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi ...” (Is 60,19-20; x. Is 4,5; 24,23 35,2; 58,8; 60,1-2).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện qua Ðức Giêsu Kitô:

- Chúa Giêsu Kitô mạc khải vinh quang Thiên Chúa: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Kh 1,3; x. Ga 11,40; 14,8-9; Cv 7,55).

- Chúa Giêsu mạc khải vinh quang riêng của Người: “ ... chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người” (Ga 1,14; x. Lc 9,32; Ga 2,11; 12,41; 17,24; Dt 2,9; 2Pr 1,16-17).

- Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi cái chết của Chúa Giêsu Kitô: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12,23; x. Ga 12,27-33; 13,31-32).

- Vinh quang tỏ hiện lúc Chúa Giêsu Kitô đến lần thứ hai: “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người ...” (Mt 16,27 // Mc 8,38 // Lc 9,26; Mt 24,30 // Mc 13,26 // Lc 21,27; Mt 25,21; 2Tx 1,10).

Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trong thành Giêrusalem mới: “tôi thấy Thành Thánh, là Giêrusalem ... chói lọi vinh quang Thiên Chúa ...” (Kh 21,10-11; x. Kh 21,23).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm