Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, 2019 16:10

Vững chắc, đâu là nền tảng ?

(CN III Thường niên - năm C  - Lc 1,1-4;4,14-21)

“… Giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc” (Lc 1,1-4).

Niềm tin vững chắc xây nền trên sự hiểu biết về Thiên Chúa tỏ mình trong công trình tạo dựng và cách hành động uy quyền của Ngài suốt dòng lịch sử, trên sự chắc chắn đối với lời hứa của Ngài, sự bào chữa và sự phục sinh của Đức Kitô, và chứng cứ bên trong lẫn bên ngoài mà Chúa Thánh Thần thể hiện.

Sự vững chắc đặt nền trên sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa:

- Nhờ việc tạo dựng: “…. Trí khôn con người có thể nhìn thấy được (Thiên Chúa) qua những công trình của Người” (Rm 1,19-20; x. Tv 19,1-4; Cv 14,17).

- Qua các hành động của Chúa: “… các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Chúa, là Chúa các ngươi…” (Xh 6,7; x. Ed 17,13-14; Xh 16,12.29.46; Gs 3,10.13; 1V 20,13; Is 49,21; 60,16; Ed 20,42; 28,26).

Sự vững chắc đặt nền trên sự chắc chắn của lời Chúa (Ga 17,8; 1Ga 5,9-10):

- Vì “Thiên Chúa đã dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa” (Dt 6,7; x. St 50,24).

- Vì Chúa đã hứa (Gs 1,9; Rm 4,20-21; Gs 23,10.14; 2Sm 7,25-26 // 1Sb 17,23-24; 1V 8,56; Tv 145,13; Is 33,6; Dt 13,5; Gc 1,12; 2,5).

Sự vững chắc đặt trên sự bầu chữa của Con Thiên Chúa:

- Vì sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô: “chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại” (Cv 2,32; 17,31; x. Cv 1,3.22; 10,39-41; 13,30-31; Rm 1,4; 1Cr 15,3-7; 1Pr 1,3).

- Vì các phép lạ Chúa Giêsu Kitô đã làm (Mt 11,2-6 // Lc 7,18-23; Ga 4,48; 10,38; 14,11; 20,30-31).

Sự vững chắc qua công trình của Chúa Thánh Thần:

- Chúa Thánh Thần củng cố các tín hữu: “Thiên Chúa chứng thực … bằng các ân huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tùy ý muốn của Người” (Cv 2,4; x. Mc 16,17-18; 2Cr 3,23;1Tx 1,5).

- Ngài ban cho các tín hữu niềm xác tín bên trong: “chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,16; 1Ga 4,13; x. Ga 15,26; 16,8-11; Cv 5,32; Gl 4,6).

- Chúa Thánh Thần là dấu ấn của lời Chúa hứa: “Anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa” (Ep 1,13-14; x. Cv 15,8; Rm 5,5; 2Cr 1,22; 5,5; Ep 4,30; 1Ga 3,24).

Sự vững chắc đăt nền trên chứng từ của dân Thiên Chúa:

- Đó là chứng từ của các chứng nhân đã chứng kiến sự việc (2Pr 1,16-19; x. Xh 10,2; Lc 1,2-4; Ga 1,32-34; 15,27; 19,35; Cv 1,22; 4,20; 1Pr 5,1).

- Đó là chứng từ của các tông đồ (x. Cv 22,14-15; 1Cr 1,6 ;2,1; 1Tx 2,11; 1Tm 2,5-7; Kh 1,2).

Sự vững chắc đặt nền trên những người đạo đức “ … nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo” (1Ga 2,3-5; x. 1Ga 2,23; 2,29; 3,9; 3,14-20; 5,1; 5,18).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm