6 Bản Ðiều Trần của linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn
Linh mục Ðặng Ðức Tuấn được trọng dụng nhờ bản điều trần

Linh mục Ðặng Ðức Tuấn được trọng dụng nhờ bản điều trần

Trong số báo CGvDT 2176, chúng tôi có đề cập đến các bản điều trần của linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn. Tuần này, xin nói rõ thêm về nhân vật rất uyên bác này.