Chứng nhân ở giữa mọi người

Chứng nhân ở giữa mọi người Xung quanh chúng ta có rất nhiều người âm thầm làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống qua những việc là hy sinh, phục vụ một cách tự nhiên nhất

Lùi vào trung tâm

Lùi vào trung tâm Tôi lùi là tôi bỏ lại rất nhiều, để rút vào cuộc sống âm thầm. Cuộc sống âm thầm thiêng liêng, mà tôi đã lùi vào sâu, có một nơi, tôi gọi là trung tâm.

Lễ Đức Mẹ sầu bi

Lễ Đức Mẹ sầu bi Lễ Đức Mẹ sầu bi (15.9) có thể gọi là lễ trở về. Con cái Đức Mẹ khắp nơi trở về xum họp quanh Đức Mẹ của mình. Đức Mẹ muốn vậy. Con cái Đức Mẹ có nhiệm vụ đó. Bởi vì hôm nay Hội Thánh nhớ về Đức Mẹ như người mẹ đau khổ.