cái tâm
Đạo tại tâm

Đạo tại tâm

Đạo tại tâm nhưng cái tâm mới chỉ là cái cốt yếu, chứ chưa phải là tất cả. Tâm là cái ruột, nhưng ruột phải được bảo trì bởi cái vỏ. Cái vỏ rồi sẽ vứt đi, nhưng vứt vỏ sớm quá thì ruột tiêu ma.

Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị

Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị Theo nhận định của nhiều người có thẩm quyền, thì nguy hiểm lớn nhất hiện nay trong Giáo hội là rất nhiều nơi đang đánh mất những giá trị căn bản mà lại không cho là nguy hiểm.