Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị

Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị Theo nhận định của nhiều người có thẩm quyền, thì nguy hiểm lớn nhất hiện nay trong Giáo hội là rất nhiều nơi đang đánh mất những giá trị căn bản mà lại không cho là nguy hiểm.