Caphácnaum, thánh Phêrô, giáo hội, dòng Phanxicô
Caphácnaum

Caphácnaum

Vào hậu bán thế kỷ thứ V, ở phía trên ngôi nhà Giáo hội này, người ta xây dựng một nhà thờ hình bát giác. Đây là công trình của người Kitô hữu gốc dân ngoại, thay thế cộng đoàn Kitô hữu Do Thái ngày xưa