Tin mới

Lễ Đức Mẹ sầu bi
Lễ Đức Mẹ sầu bi
Lễ Đức Mẹ sầu bi (15.9) có thể gọi là lễ trở về. Con cái Đức Mẹ khắp nơi trở về xum họp quanh Đức Mẹ của mình. Đức Mẹ muốn vậy. Con cái Đức Mẹ có nhiệm vụ đó. Bởi vì hôm nay Hội Thánh nhớ về Đức Mẹ...
Lễ Đức Mẹ sầu bi
Lễ Đức Mẹ sầu bi
Lễ Đức Mẹ sầu bi (15.9) có thể gọi là lễ trở về. Con cái Đức Mẹ khắp nơi trở về xum họp quanh Đức Mẹ của mình. Đức Mẹ...