Vẫn là phần tử của Giáo hội

Vẫn là phần tử của Giáo hội Những người chưa lãnh nhận bí tích hôn nhân có lẽ dễ hội nhập và tiến tới bí tích để được thông công trọn vẹn với Giáo hội, lãnh nhận ân sủng của các bí tích và các ơn ích thiêng liêng.