đời sống xã hội
Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội theo Giáo lý Cao Đài

Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội theo Giáo lý Cao Đài

Đầu thế kỷ thứ 20, nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài, được chính Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng trần khai mở trên mảnh đất Việt Nam. Giáo lý Cao Đài đã minh định vai trò của một nền tôn giáo chơn chánh trong đời sống xã hội nhân sinh.