Đức Hồng y Jean-Louis Tauran
Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Rôma”

Đức hồng y Jean-Louis Tauran đã được bổ nhiệm làm “Hồng y Nhiếp chính của Giáo hội Rôma”

Chức vụ “nhiếp chính” rất quan trọng trong thời gian Tòa Thánh “trống tòa”, khi vị Giáo hoàng đương nhiệm qua đời hay từ chức. Khi ấy vị Hồng y Nhiếp chính có nhiệm vụ quản trị tài sản của Tòa Thánh, với sự giúp đỡ của các vị Hồng y cho đến khi bầu được vị tân Giáo hoàng.