hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại
Những “tông đồ dân ngoại”

Những “tông đồ dân ngoại”

Từ nỗi thao thức mạnh mẽ với việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng của linh mục sáng lập Louis Bertrand Cao Ðức Thuận, hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại đã được hình thành trên đất Việt để tiếp nối con đường đem Chúa đến cùng muôn dân.