Đền bù/ bồi thường/ hoàn trả

Đền bù/ bồi thường/ hoàn trả Đền bù là trả lại những gì đã bị mất mát để trả lại tình trạng nguyên thủy. Chủ đề trọng tâm này của luật Cựu ước đã được hoàn thành nhờ Chúa Giêsu Kitô vì người đền bù tội lỗi của Ađam, trả lại tình nghĩa với Thiên Chúa và đưa đến niềm hy vọng được sống đời đời.

Văn hóa Công giáo ở Việt Nam, “kho tàng’’ cần khai mở

Văn hóa Công giáo ở Việt Nam, “kho tàng’’ cần khai mở Đất nước và dân tộc Việt Nam có một di sản văn hóa vô cùng phong phú và lâu đời, trong quá trình phát triển còn được tiếp cận và giao thoa với nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó phải nói đến các nền văn hóa tôn giáo như văn hóa Phật giáo hay Công giáo...