Thề gian

Thề gian Thề gian là lấy Thiên Chúa làm chứng cho lời nói dối cố ý.
Thề gian không chỉ vi phạm các đòi hỏi luân lý (đòi hỏi phải nói sự thật), mà còn xúc phạm đến đức tin và tôn giáo.