Tin mới

Kinh Vì Dấu[1]
Kinh Vì Dấu[1]
Về ý nghĩa từ ngữ, “vì Dấu Thánh Giá” nghĩa là “tưởng nhớ đến Dấu Thánh Giá” của Chúa, tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn mà Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta. Ta tin, đồng thời ta cũng xin Chúa Giêsu cứu và giải thoát ta...
Dấu Thánh Giá
Dấu Thánh Giá
Con không biết con được Chúa ghi dấu thánh giá trên con từ lúc nào, nhưng có một điều con biết là con làm dấu hằng ngày nhiều lần, nhiều lúc và nhiều nơi.
Suy gẫm về thánh lễ (P2)
Suy gẫm về thánh lễ (P2)
Khi bắt đầu cử hành thánh lễ, chúng con cùng làm dấu thánh giá với chủ tế đang khi ngài cất tiếng đọc “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Lạy Chúa Giêsu, con vẫn tự hỏi tại sao chúng con lại phối hợp dấu thánh giá với danh...
Kinh Vì Dấu[1]
Kinh Vì Dấu[1]
Về ý nghĩa từ ngữ, “vì Dấu Thánh Giá” nghĩa là “tưởng nhớ đến Dấu Thánh Giá” của Chúa, tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn mà Chúa đã dùng Thánh...
Dấu Thánh Giá
Dấu Thánh Giá
Con không biết con được Chúa ghi dấu thánh giá trên con từ lúc nào, nhưng có một điều con biết là con làm dấu hằng ngày nhiều lần, nhiều...
Suy gẫm về thánh lễ (P2)
Suy gẫm về thánh lễ (P2)
Khi bắt đầu cử hành thánh lễ, chúng con cùng làm dấu thánh giá với chủ tế đang khi ngài cất tiếng đọc “Nhân danh Cha, và Con và Thánh...