làm người
Ngôi lời

Ngôi lời

Ngôi: vị, biểu ý kính trọng; Lời: trước đây đọc là Blời, nghĩa là Trời, như trong kiểu nói “Ðức Chúa Blời”. Mà chữ Lời được ghép bởi các chữ khẩu, thiên, thượng nên cũng có nghĩa là Lời của Trời.

Nhục thể

Nhục thể Trong Thánh Kinh, nhục thể - còn gọi là xác phàm, phàm nhân, người phàm - được dùng để chỉ con người trong thân phận yếu đuối, mau hư nát; thân phận thụ tạo tùy thuộc vào Thiên Chúa hằng sống (x. St 6,3; Is 40,5-8).