mạnh tử
Vớ vẩn đầu Xuân

Vớ vẩn đầu Xuân

Học Cung dung nạp cả ngàn hiền sĩ trong thiên hạ, gồm các học phái thuộc Bách Gia Chư Tử, như Âm Dương Gia, Binh Gia, Danh Gia, Đạo Gia, Nho Gia, Nông Gia, Pháp Gia… Bất kể thuộc môn phái nào, quan điểm tư tưởng và khuynh hướng chính trị ra sao