Mến Thánh Giá Ðà Lạt
Mến Thánh Giá trong tha nhân

Mến Thánh Giá trong tha nhân

Từ mảnh đất cao nguyên, các nữ tu Mến Thánh Giá Ðà Lạt mang lòng say mến Chúa và tình yêu phục vụ đến nhiều vùng miền trên dải đất Việt Nam.