Tin mới

Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P20)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P20)
Trong nhà nguyện của tu viện Thánh Gildard, các nữ tu tuyệt đối im lặng lắng nghe những lời của ngôn sứ Isaia vẽ lại dung mạo của Người Tôi Trung đau khổ.
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P20)
Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P20)
Trong nhà nguyện của tu viện Thánh Gildard, các nữ tu tuyệt đối im lặng lắng nghe những lời của ngôn sứ Isaia vẽ lại dung mạo của Người Tôi...