Mối tình 10 năm

Mối tình 10 năm Tôi nhớ ngày đầu tiên, chồng cô thợ may đến nhà tôi giao áo, đằng sau là một chồng báo CGVDT. Ông cho biết tờ báo tồn tại 30 năm rồi (thời điểm 2005) và tặng tôi một quyển.