phép ngắm
Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...

Từ kinh Mân Côi đến phép ngắm Rôsa, và...

Bản kinh văn này từ khởi thủy (giữa thế kỷ XIX) đến nay vẫn được ca xướng suốt Tháng 10 dương lịch để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, nơi các cộng đoàn dân Chúa ở đồng bằng Bắc Bộ.