Tin mới

Đừng lãng quên giếng rửa tội
Đừng lãng quên giếng rửa tội
Trong bài viết này, trước hết chúng ta tìm hiểu một chút về lịch sử và ý nghĩa của giếng rửa tội để thấy sự cần thiết phải có giếng rửa tội trong mỗi thánh đường. Kế đến, chúng ta nên chọn lựa đặt để giếng rửa tội ở đâu...
Đừng lãng quên giếng rửa tội
Đừng lãng quên giếng rửa tội
Trong bài viết này, trước hết chúng ta tìm hiểu một chút về lịch sử và ý nghĩa của giếng rửa tội để thấy sự cần thiết phải có giếng...