Tin mới

Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?
Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?
Chết là một biến cố tất nhiên phải tới. Biến cố tất nhiên đó đang rất gần tôi. Tuổi tác và bệnh tật báo tin đó cho tôi. Mỗi ngày tôi lại cảm thấy rõ hơn biên giới sự chết.

Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?
Ở biên giới sự chết tôi đang thấy gì ?
Chết là một biến cố tất nhiên phải tới. Biến cố tất nhiên đó đang rất gần tôi. Tuổi tác và bệnh tật báo tin đó cho tôi. Mỗi ngày...