Chúa Phục Sinh đến với tôi

Chúa Phục Sinh đến với tôi Soi sáng thứ nhất mở lòng trí tôi ra, là để tôi nhận biết tôi là kẻ tội lỗi.