thánh y chúa
Để gặp được Chúa phục sinh

Để gặp được Chúa phục sinh

Khi Chúa Phục Sinh đến gặp họ, họ cảm nhận được rằng : Họ được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ, được Chúa chọn và được Chúa sai đi. Họ xác tín rằng : Không những họ được ơn Chúa yêu thương, mà họ còn được ơn biết yêu mến Chúa và yêu thương người khác.