Những nữ tu vẽ bản đồ sao

Những nữ tu  vẽ bản đồ sao Ngoài những công tác mục vụ thường thấy ở các nữ tu thì bốn nữ tu dòng Maria Bambina còn được giao trọng trách bí mật khác là đóng góp cho kế hoạch thực hiện bản đồ hoàn chỉnh của bầu trời.

Những phát hiện khoa học đột phá trong năm 2015

Những phát hiện khoa học đột phá trong năm 2015 2015 quả là một năm đặc biệt ấn tượng trong nghiên cứu khoa học, với những phát hiện mới hầu như diễn ra mỗi ngày, dẫn đầu bằng các đột phá trong lĩnh vực không gian và y học.