Chúa Giêsu trung thực

Chúa Giêsu trung thực Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

Tin cậy (tin tưởng) và tầm quan trọng

Tin cậy (tin tưởng) và tầm quan trọng “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ... Từ nay anh không được làm quản gia nữa” (Lc 16,2).