Hội tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ðại hội đại biểu toàn quốcMặt trận Tổ quốc Việt Namlần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024với chủ đề “Ðoàn kết - Dân chủ - Ðổi mới - Phát triển” đã được tổ chức từ ngày 18 đến 20.9.2019, tại Hà Nội.

Sáng 19.9, Ðại hội chính thức khai mạc. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam cùng 975 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo.

Toàn cảnh buổi khai mạc đại hội sáng ngày 19.9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

Tại phiên họp diễn ra trong ngày đầu tiên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ðoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Trung ương, Ðoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra. Quá trình triển khai thực hiện đã chú trọng thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, làm sâu sắc tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận, thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động và phát huy tốt hơn thế mạnh của từng tổ chức thành viên trong công tác Mặt trận. Tuy nhiên, việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng hiệu quả ở một số nội dung, lĩnh vực còn chưa cao. Một số kiến nghị, phản ảnh trong giám sát và phản biện xã hội chưa sâu sắc, chưa đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị hậu giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mặc dù đã được quan tâm hơn, song có lúc, có nơi, có việc còn thiếu quyết liệt.

Trao đổi bên lề Đại hội

Chiều 19.9, Ðại hội tiến hành thảo luận tổ tại 5 trung tâm thảo luận. Ngày 20.9, Ðại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường; thảo luận và thông qua Ðiều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ðại hội thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và rút ra bài học kinh nghiệm. Ðại hội đề ra mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đại biểu đã hiệp thương cử Ðoàn chủ tịch khóa IX là 62 vị. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Các Phó Chủ tịch gồm: ông Hầu A Lềnh tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; bà Trương Thị Ngọc Ánh; ông Ngô Sách Thực; ông Phùng Khánh Tài. Các Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng; bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Kết thúc Ðại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã đưa ra lời kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; ứng xử văn minh, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn; xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng tâm, hiệp lực, cống hiến trí tuệ, sáng tạo, hiến kế, hiến công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Ðảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ðặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa.Những kết quả đạt được đã góp phần không ngừng tăng cường, tạo động lực, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân”(trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị).

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 có 385 người. Trong đó, ngoài Ðảng: 187 người (tỷ lệ 50 %); nữ: 80 người (tỷ lệ 21,3%); dân tộc thiểu số: 98 người (tỷ lệ 26,2%); tôn giáo: 64 người (tỷ lệ 17,1 %). Trình độ đại học trở lên có 301 người (tỷ lệ 80,4%). Về độ tuổi: dưới 40 tuổi: 44 người (tỷ lệ 11,7%); từ 41 - 60 tuổi: 182 người (tỷ lệ 48,8%); trên 60 tuổi: 148 người (tỷ lệ 39,5%).

Sáng ngày 24.9.2019, Ủy ban MTTQVN TPHCM đã tổ chức Hội nghị thông tin nhanh diễn biến và kết quả Ðại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX cho các nhân sĩ, trí thức, các vị có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc; Ban thường trực UB MTTQVN các quận huyện và cán bộ công chức, viên chức cơ quan Ủy ban MTTQVN thành phố.

Ngoài nhiều thông tin bổ ích và thông báo những kết quả, Ủy ban MTTQVN thành phố cũng cho biết, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tham dự đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 60/63 vị, với thành phần như sau : Ðại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 34 vị (vắng 2 vị do sức khỏe, đang đi nước ngoài…); Ðại biểu do Ðại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cử là 15 vị; Ðại biểu do Mặt trận Trung ương chỉ định là 11 vị (vắng 1 vị do bận việc riêng). Trưởng đoàn là bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tổng số 60 vị đại biểu này có cơ cấu (kết hợp) là : Giáo sư, phó Giáo sư, tiến sĩ, trí thức tiêu biểu: 14 vị; Dân tộc: 7 vị; chức sắc, tu sĩ các tôn giáo: 22 vị; doanh nghiệp, tiểu thương: 13 vị; kiều bào: 2 vị; cán bộ Mặt trận, đoàn thể, lãnh đạo Hội đoàn: 9 vị; là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: 29 vị; Anh hùng lao động: 1 vị; nữ: 15 vị; đại biểu cao tuổi nhất: 84 tuổi (Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư - Tiến sĩ, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm - Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội KHKT và Kinh tế biển thành phố; nguyên Giám đốc Học viện Hải quân); đại biểu thấp tuổi nhất: 39 tuổi (ông Ðặng Hồng Anh - Chủ tịch Hiệp hội DN trẻ VN; Chủ tịch HÐ sáng lập CTCP Ðịa ốc Sài Gòn Thương Tín).P.V

Hùng Luân

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Bữa cơm chung thời 4.0
Bữa cơm chung thời 4.0
Bữa ăn chung tại nhà ngày nay không chỉ trở nên thưa thớt với nhiều gia đình nơi thị thành mà ngay ở quê, hơi ấm sum vầy bên mâm cơm như ngày cũ cũng đang vơi dần…
Khi cha mẹ vừa làm việc vừa trông con
Khi cha mẹ vừa làm việc vừa trông con
Mùa hè đến, trẻ không phải tới trường, nên có những bậc cha mẹ vừa làm việc vừa trông con khi không thể gởi các bé cho ai…
Vị bác sĩ bị “mất trắng” 12 năm của cuộc đời
Vị bác sĩ bị “mất trắng” 12 năm của cuộc đời
Một bác sĩ người Ý bị xóa sạch 12 năm ký ức sau cơn hôn mê sâu, đã nỗ lực thích ứng trở lại với cuộc sống bình thường. Câu chuyện truyền cảm hứng của ông đã được dựng thành phim truyền hình.
Bữa cơm chung thời 4.0
Bữa cơm chung thời 4.0
Bữa ăn chung tại nhà ngày nay không chỉ trở nên thưa thớt với nhiều gia đình nơi thị thành mà ngay ở quê, hơi ấm sum vầy bên mâm cơm như ngày cũ cũng đang vơi dần…
Khi cha mẹ vừa làm việc vừa trông con
Khi cha mẹ vừa làm việc vừa trông con
Mùa hè đến, trẻ không phải tới trường, nên có những bậc cha mẹ vừa làm việc vừa trông con khi không thể gởi các bé cho ai…
Vị bác sĩ bị “mất trắng” 12 năm của cuộc đời
Vị bác sĩ bị “mất trắng” 12 năm của cuộc đời
Một bác sĩ người Ý bị xóa sạch 12 năm ký ức sau cơn hôn mê sâu, đã nỗ lực thích ứng trở lại với cuộc sống bình thường. Câu chuyện truyền cảm hứng của ông đã được dựng thành phim truyền hình.
Biến khí thải từ bãi rác thành xăng máy bay
Biến khí thải từ bãi rác thành xăng máy bay
Các nhà nghiên cứu của Ðại học Sydney (Úc) cho biết đã nghĩ ra biện pháp sản xuất xăng máy bay từ bãi rác, từ đó giảm lượng phát thải vào không khí.
Các linh mục nghĩ gì về thư Ðức Thánh Cha gởi tới các cha xứ trên thế giới?
Các linh mục nghĩ gì về thư Ðức Thánh Cha gởi tới các cha xứ trên thế giới?
Sau cuộc gặp gỡ “Các cha xứ với Thượng hội đồng” được tổ chức tại Rome từ ngày 29.4 đến ngày 2.5.2024, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gởi thư đến các linh mục coi xứ trên toàn thế giới. Dưới đây là suy nghĩ của một số linh mục về...
Con gái nói không là không
Con gái nói không là không
Một trường đại học nước ngoài dùng tách trà để dạy cho sinh viên năm nhất về sự tự nguyện, đồng thuận trong mối quan hệ, nhất là quan hệ lãng mạn.
Du lịch không chỉ bởi cảnh trí thiên nhiên
Du lịch không chỉ bởi cảnh trí thiên nhiên
Sức hấp dẫn của thiên nhiên, sự khác biệt khí hậu cùng đặc thù địa lý, núi đồi, sông suối, thảm cỏ, biển, rừng, đảo… đã giúp ngành kinh tế du lịch tồn tại và phát triển.
Sợi dây liên kết các thành viên gia đình
Sợi dây liên kết các thành viên gia đình
Lúc nhỏ, các con quây quần bên cha mẹ. Lớn lên, mỗi người ra đời làm việc, lập gia đình, ra riêng cho mái ấm nhỏ của mình. Làm sao để giữ mối dây tình thân đó dù có xa cách, thậm chí đến nửa vòng trái đất?
Khoảng cách phố - quê  ngày càng gần hơn...
Khoảng cách phố - quê ngày càng gần hơn...
Khái niệm thành thị và thôn quê ngày nay có khi khó phân biệt khi cơ sở hạ tầng phát triển từng ngày, cùng với đó là sức lan tỏa mạnh mẽ của hàng hóa, dịch vụ…