ai cập
Thánh Giuse bên Ai Cập

Thánh Giuse bên Ai Cập

Tháng Ba là tháng kính thánh Giuse. Trong thời gian này, khắp nơi trong Hội Thánh đều hướng về thánh Giuse. Hướng về bằng nhiều cách, như những suy gẫm, những hình ảnh, những kinh nguyện, những thành tích. Có những việc tôn kính do truyền thống và cũng có những việc học hỏi do thời cuộc.