ban bình an
Chúa ở cùng anh chị em

Chúa ở cùng anh chị em

“...Khi chào chúc “Chúa ở cùng anh chị em” thường là dịp tôi trở về nội tâm. Tôi tin Chúa hiện diện trong tôi. Chúa có tên là tình yêu thương xót, Đấng cứu độ trần gian...”