Biến cố biến hình

Biến cố biến hình Biến cố Chúa Kitô biến hình, con người trở nên sáng láng tốt lành, lan tỏa ra cả y phục, ảnh hưởng tới ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan - xảy ra trên núi sau thời gian Chúa cho các môn đệ biết Ngài sẽ lên Giêrusalem chịu chết và Thánh Phêrô can ngăn.