Nhật ký Đức Giêsu P5

Nhật ký Đức Giêsu P5 Anh đi tu rất sớm, ngay từ hồi thơ ấu. Anh chọn đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng; uống nước lã và mặc áo da thú.