Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma

Các Thánh Tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma

Những người mà chúng ta mừng kính hôm nay đều có một điểm chung: đó là các ngài đã hy sinh từ bỏ mạng sống mình vì Chúa Kitô. Các ngài được phúc tử vì đạo bởi các ngài là những người đã noi theo lối Đức Chúa Giêsu.