căn tính
Sai lầm: đáng tiếc, nhưng không đáng trách

Sai lầm: đáng tiếc, nhưng không đáng trách

Sai lầm là một đáp ca được vang lên rền rĩ suốt dòng lịch sử của mọi dân tộc, mọi tập thể và mọi cá nhân. Sai lầm là người bạn thân thiết của loài người đến mức độ đã làm người, thì không thể không sai lầm.